Khác

Nhà để xe giáo dục của tôi Tut tut xe của VTech


Một món đồ chơi từ 1 tuổi Nhà để xe này có thang máy, trạm xăng, đường dốc và trung tâm giặt ủi ... Và anh ấy nói, anh ấy hát. Its +: các hoạt động giáo dục của nó (khám phá màu sắc, thời tiết ...). Giá của nó: 50 €. Thêm thông tin ở đây.

Đồ chơi từ 1 năm
Nhà để xe này có thang máy, trạm xăng, đường dốc và trung tâm rửa ... Và anh ta nói, anh ta hát.
+ các hoạt động giáo dục của nó (khám phá màu sắc, thời tiết ...).
Giá của nó: 50 €.
Thêm thông tin ở đây.